Leveringsvoorwaarden

 

 Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en aangegane overeenkomsten van
www.mooiepost.nl  zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Mooie Post.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Mooie Post.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.5 Waar in deze Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
1.6 Mooie Post.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 2 Aanbiedingen / Overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen van Mooie Post.nl zijn vrijblijvend en Mooie Post.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Mooie Post.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant meegedeeld.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per email is verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres. Deze overeenkomst kan door Mooie Post.nl. herroepen worden in geval de klant niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Mooie Post.nl de klant dit binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling mededelen.

2.4 In geval van het annuleren van een order dient de klant binnen twee (2) dagen na de bestelling dit aan Mooie Post mede te delen door middel van het sturen van een annuleringsmailtje.

2.5 De vermelde aanbiedingen voor de aangeboden producten zijn in euros inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

2.6 Betaling dient binnen 7 werkdagen te zijn voldaan.

Artikel 3 Prijzen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euros inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.2 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.
3.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen telefonisch, of via email verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Mooie Post.nl. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten.
3.4 Mooie Post.nl kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar producten, bijvoorbeeld een verwijderingsbijdrage. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de internetsite of op andere wijze kenbaar worden gemaakt.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de klant de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Mooie Post.nl.

Artikel 4 Betalingen

4.1 Betaling kan geschieden op de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestellingen kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.
4.2 Mooie Post.nl kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via Mooie Post.nl.
4.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Mooie Post.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 5 Bezorging
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Mooie Post.nl ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen te leveren, mits de betaling is voldaan. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als bindende termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De afleveringstermijn zal zoveel mogelijk door Mooie Post.nl in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (levering)termijn brengt Mooie Post.nl niet in verzuim.
5.2 Bij overschrijding van de leveringstermijn, om welke reden dan ook, stelt Mooie Post.nl u hiervan in kennis. Bij overschrijding van de maximale afleveringstermijn van 10 dagen biedt Mooie Post.nl u de mogelijkheid de koopovereenkomst kosteloos te ontbinden. Eventuele betaalde bedragen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maximaal 14 dagen na kennisgeving, aan u terugbetaald. Mooie Post.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge van overschrijding van de leveringstermijn.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Mooie Post.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat over wanneer de producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd.

Artikel 7 Intellectuele en industriele eigendomsrechten
7.1 De klant dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten welke rusten op de door Mooie Post.nl geleverde producten en/of met betrekking tot de internetsite geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
7.2 Mooie Post.nl garandeert niet dat de aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
7.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Mooie Post.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om prive gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 8 Ruilen en herroepingsrecht
8.1 U hebt de verplichting om de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Wanneer de producten bezorgd zijn door de bezorgdienst van Mooie Post.nl en een van de goederen bij aflevering beschadigd blijkt te zijn, nemen wij dit product retour en zal een nieuwe bezorgafspraak met u worden gemaakt. Indien de producten bezorgd worden door TNT Post en een van de goederen bij aflevering beschadigd blijkt te zijn dient u contact op te nemen met Mooie Post.nl.
8.2 Voor al uw aankopen geldt een zichttermijn van 7 werkdagen na aflevering door Mooie Post.nl. In deze periode kunt u uw bestelling ongebruikt, onbeschadigd en compleet in de originele verpakking terugsturen. Mooie Post.nl geeft de wijze van retourneren aan. U dient hiervoor contact op te nemen met Mooie Post.nl. Dit kan telefonisch (06-13095646) of per email. De kosten van terugzending zijn voor uw rekening. Mooie Post.nl zorgt voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de consument aan Mooie Post.nl betaalde.

Artikel 9 Bestellingen / communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Mooie Post.nl., dan wel tussen Mooie Post.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Mooie Post.nl, is Mooie Post.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Mooie Post.nl
9.2 Vanaf het moment van bestelling tot de dag voor verzending (uiterlijk 24.00 uur) geldt dat u de bestelling altijd kosteloos kunt annuleren. Annuleert u de bestelling, op de bezorgdag dan is Mooie Post.nl genoodzaakt u kosten in rekening te brengen. Deze kosten zijn gelijk aan de retourkosten. Een annulering kunt u per post of per email kenbaar maken. Om uw annulering goed te verwerken dient u uw volledige naam en ordernummer te vermelden. Zie ook artikel 8.2.

Artikel 10 Overmacht
10.1 In geval van overmacht is Mooie Post.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 11 Persoonsgegevens
11.1 Mooie Post.nl zal de gegevens van de Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar Privacy Beleid.
11.2 Mooie Post.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
 

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13 Diversen
13.1 Wanneer door Mooie Post.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Mooie Post.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

Contact
Als u wenst te reageren op onze Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:
* Per email:
info@mooiepost.nl

 

 totaal 0 producten